Desktop- og mobilapplikasjoner i samspill

Apper og webklienter for feltregistrering

Adaptive 3

Velutviklet og dynamisk verktøy

Vi tilbyr et velutviklet rammeverk for feltregistrering, som forbedres fortløpende etter hvert som nye prosjekter stiller nye krav. Bruksområder er alle typer registrering der det er relevant å etablere data i felt for så å kommunisere dette til en styrende enhet; eksempelvis beredskap (se nedenfor), men selvsagt også for mindre dramatiske behov.

For bruk også offline

I våre løsninger har vi stort fokus på å gjøre brukeren uavhengig av mobildekning. Dette oppnår vi ved å:

 • La brukeren forhåndslagre kart for området en skal inn i.
 • Alle data lagres lokalt inntil brukeren velger å synkronisere med server.
 • Bilder og video kan synkroniseres sammen med data eller senere når en er på WiFi.

Effektiv registrering

Informasjon er forhåndsknyttet til skjemaer, med tekst og lovlige verdier for det enkelte felt/gruppe tilgjengelig. PDF-filer eller bilder med utfyllende beskrivelse er også aktuelt.

Brukeren veiledes under utfylling av skjema:

 • Felter kan skjules basert på valg i andre felter.
 • Obligatoriske felter markeres.
 • Felter kan gjøres obligatoriske basert på valg i andre felter.

Appen kan benytte geometrier fra SOSI:

 • Nøyaktig geometri.
 • Slipper å digitalisere.
 • Ser objektene som det skal registreres data for.

Adaptive Beredskapsløsning

Strandrensing

Oil spill response system - for English version, please go here.

Bakgrunn og formål

Beredskapsprosjektet er et felles prosjekt mellom Kystverket og NOFO. Kystverket og samarbeidspartnere vil med dette verktøyet kunne gjennomføre oljevernaksjoner og -øvelser på en mer effektiv måte, ved at datainnsamling, koordinering av mannskapsressurser og prioriteringer av innsats kan utføres raskere og med økt presisjon.

På lang sikt er målet at systemet skal bidra til å redusere miljøbelastningen ved fremtidige oljevernaksjoner.

Artikkel hos digi.no om løsningen: "USA imponert over norsk app mot oljesøl"

Utfordringer

 • Det er svært omfattende skjema som skal implementeres.
 • Brukervennlighet.
 • Snapping/tracing til kystkontur.
 • Forholdet mellom befaring, segment og oljepåslag.
 • Generering av arbeidsordre med kartutsnitt.
 • Offline tilgang til kartdata.
 • Kontraktsform.

Slik benyttes beredskapsløsningen:

Når en hendelse inntreffer

Strandrensing

I innledende fase tar operasjonssentralen i mot rapporter om hendelsen, forbereder og igangsetter opprydningsaksjon. Som en del av planleggingen legges utplasserte oljelenser, fremskutte depoter, avfallsstasjoner, overvåkningsbilder og oljens utbredelse inn i løsningen.

Gjennom å kombinere registrerte og innsamlede data med ulike temakart skaff er ledelsen seg et godt overblikk over situasjonen. Dette er til stor hjelp når beslutninger skal tas.

Beredskapsavdelingen kan i forkant sette opp og organisere temakart man vet vil være til hjelp under en eventuell hendelse. Man kan også sette opp egne hendelser til bruk under øvelser og egentrening.

Befaring i felt

Strandrensing

Før oppryddingen kan starte er det ønskelig å raskt hente inn grundig informasjon om hendelsens omfang. Under befaring benyttes en mobilapp der brukeren fyller ut skjemaer basert på Shoreline Cleanup and Assessment Technique (SCAT).

Registrerte segmenter og oljepåslag snappes til kystlinjen slik at man kan sammenligne lengdedata når samme strekning befares på nytt. Ved behov kan deler av oljepåslaget avvike fra kystlinjen.

Appen er ikke avhengig av mobildekning. Man kan laste ned kart og kystlinje for området som skal befares før man drar ut i felt. Registrert informasjon lagres lokalt på mobilen/nettbrettet og lastes opp ved anledning.

Rensearbeid

Strandrensing

Etter at data fra befaringen er lastet opp lages arbeidsordrer med utgangspunkt i registrerte segmenter og brygger. Disse skrives ut og lamineres for bruk i felt.

Under rensearbeidet benyttes appen til dagsrapporter der blant annet oppsamlet masse og olje registreres. Fargekoding av status for segmentene gir et raskt overblikk over progresjonen i arbeidet.

I etterkant av en aksjon kan det foretas en evaluering ved å gå gjennom historikken. Man kan gå til spesifikke tidspunkt i kartet for å se den til en hver tid gjeldende status i opprydningsarbeidet.

Kommunikasjon mot publikum

Strandrensing

Løsningen kan også benyttes til ekstern kommunikasjon under og etter opprydningsarbeidet. Publikum og presse gis begrenset innsyn via rollestyrt tilgang til løsningen.

Statistikk og grafer basert på innsamlede data genereres enkelt og kan benyttes i utarbeidelse av rapporter.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)